یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


SSDv1
2 Core Processor
4GB Ram
60GB SSD
Linux
1 Dedicated IP

RM250.00 ماهانه
SSDv2
4 Core Processor
8GB Ram
120GB SSD
Linux
1 Dedicated IP

RM500.00 ماهانه
SSDv3
8 Core Processor
16GB Ram
240GB SSD
Linux
1 Dedicated IP

RM1000.00 ماهانه
SSDv4
16 Core Processor
32GB Ram
480GB SSD
Linux
1 Dedicated IP

RM2000.00 ماهانه